AddatourAddatour
Forgot password?

Termenii si conditiile GDPR

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare si contine, de asemenea, numeroase domenii in care statele membre sunt invitate sa intervina. In prezent exista foarte putine indrumari cu privire la implementarea GDPR si este posibil ca Autoritatile de Supraveghere sa aiba puncte de vedere diferite fata de cele exprimate in acest sablon. In ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul in care Autoritatea de Supraveghere sau instantele de judecata vor interpreta Regulamentul.

www.addatour.ro nu face nicio declaratie, promisiune sau garantie cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului continut, al indrumarilor si a consultantei, nu isi asuma nicio obligatie de rezultat sau diligenta fata de nicio persoana, exclud in mod expres si neaga raspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizarii continutului.

Aceasta Politica de Confidentialitate defineste modul in care ADDA TOUR, colecteaza, stocheaza si utilizeaza datele dvs. personale cand accesati sau interactionati cu website-ul nostru https://www.addatour.ro/, si de unde obtinem sau colectam datele dvs.

Aceasta Politica de Confidentialitate este aplicabila din data de 01.11.2019.

Utilizarea in continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra in conformitate cu prevederile legii 677/2001 si directivelor GDPR pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Pentru orice nelamurire in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea site-ului si la protectia utilizarii va rugam sa ne contactati prin intermediul sectiunii Contact din site.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZA ADDA TOUR?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, arhivarea, stergerea sau distrugerea datelor.

In contextul promovarii, rezervarii, intermedierii, ofertarii si comercializarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri de catre ADDA TOUR, si al mentinerii/dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastra, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, ADDA TOUR poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele, companie/autoritate/institutie, CNP, varsta minori, adresa de corespondenta, telefon/fax, e-mail, pagina web/cont social media.

CINE SUNT PERSOANELE VIZATE?

Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre ADDA TOUR, exclusiv in scopul mai jos mentionat sunteti dumneavoastra, in calitate de calatori/turisti/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice.

CARE SUNT SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatorul scop:

  • Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri;
  • Reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente si manifestari culturale/sportive sau de alta natura, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile ADDA TOUR, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener ADDA TOUR, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOP PROMOTIONAL (MARKETING)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, CNP, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc.) se va efectua de ADDA TOUR, in scopul mentionat anterior, doar cu consimtamantul dvs. expres, neechivoc, liber, informat si anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite prin lege si specificate in prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai ADDA TOUR, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

Dumneavoastra va puteti exercita optiunea in privinta unei asemenea prelucrari prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori la un moment dat, incetarea prelucrarii de catre ADDA TOUR a datelor dumneavoastra cu caracter personal, puteti solicita oricand incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra.

Totodata, va puteti dezabona oricand, folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”, daca veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea ADDA TOUR.

ADDA TOUR va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia tur-operatorilor, unitatilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatorii de afaceri rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor ADDA TOUR de afaceri, in cazul in care fara partajarea datelor, dumneavoastra nu ati putea beneficia de toate aceste servicii mentionate mai sus) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

CINE SUNT DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Destinatarii datelor inseamna orice persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentie sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fara a se limita la: tur-operatori, unitati de cazare, transportatori, alte persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, a altor servicii turistice, desfasurarea evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri, autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre ADDA TOUR si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In vederea realizarii scopului mentionat, ADDA TOUR va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor ADDA TOUR, pana in momentul in care dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit al dvs., va exercita dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care ADDA TOUR prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit nu va exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre ADDA TOUR pe durata de timp prevazuta in procedurile interne ADDA TOUR si/sau vor fi distruse.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?

In relatia cu ADDA TOUR, dumneavoastra beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Iata pe scurt care sunt drepturile pe care le aveti:    

Dreptul de a fi informat inseamna ca aveti dreptul de a fi informat cu privire la modul in care datele dvs. sunt prelucrate si motivul prelucrarii.  

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care ADDA TOUR nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Prevederile mentionate nu se aplica in cazul in care decizia:

este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date;

este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, ADDA TOUR poate:

fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii, sau pentru luarea masurilor solicitate; fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

CUM VA PUTETI EXERCITA DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa responsabilului in protectia datelor cu caracter personal din cadrul ADDA TOUR cu o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de e-mail: office@addatour.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: ADDA TOUR, Brasov, Str. Castanilor nr. 2, ap.1, cod postal 500097.